NOVÝ OFICIÁLNÍ OBCHOD AINTEROL® SHOPIFY PUERARIA MIRIFICA

Podmínky služby

Podmínky a pravidla

Poslední aktualizace: 07. října 2019

Před použitím webových stránek https://ainterol.us (dále jen "služba"), které provozuje společnost AINTEROL CARGO CO LTD,si prosím pečlivě přečtěte tyto smluvní podmínky (dále jen "smluvní podmínky", "podmínky"). ("my", "nás" nebo "naše").

Váš přístup ke službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které přistupují ke Službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že se budete těmito podmínkami řídit. Pokud s jakoukoli částí podmínek nesouhlasíte, nesmíte ke službě přistupovat.

Nákupy

Doporučujeme vám, abyste se seznámili se svými právy obsaženými v zákoně Sale of Goods Act 1979, zákoně Unfair Contract Terms Act 1977 a nařízení Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999.

Pokud si přejete zakoupit jakýkoli produkt nebo službu zpřístupněnou prostřednictvím Služby (dále jen "Nákup"), můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací týkajících se Vašeho Nákupu, mimo jiné včetně čísla Vaší kreditní karty, data vypršení platnosti Vaší kreditní karty, Vaší fakturační adresy a Vašich dodacích údajů.

Prohlašujete a zaručujete, že: že (i) máte zákonné právo použít kreditní kartu (karty) nebo jinou platební metodu (metody) v souvislosti s jakýmkoli Nákupem a že (ii) informace, které nám poskytnete, jsou pravdivé, správné a úplné. Výslovně souhlasíte s tím, že společnost AINTEROL CARGO CO LTD nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku poskytnutí nepravdivých nebo nepřesných informací.

Poskytnutím těchto informací nám udělujete právo poskytnout tyto informace třetím stranám za účelem usnadnění dokončení Nákupů.

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout nebo zrušit vaši objednávku z určitých důvodů, mimo jiné z následujících důvodů: dostupnost výrobku nebo služby, chyby v popisu nebo ceně výrobku nebo služby, chyba v objednávce nebo jiné důvody. Výslovně souhlasíte s tím, že společnost AINTEROL CARGO CO LTD nemůže přijmout žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku takového zrušení.

Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit vaši objednávku v případě podezření na podvod nebo neoprávněnou či nezákonnou transakci.

Dostupnost, chyby a nepřesnosti

Nabídku produktů a služeb v rámci služby neustále aktualizujeme. Produkty nebo služby dostupné v naší Službě mohou být chybně oceněny, nepřesně popsány nebo nedostupné a může docházet ke zpoždění při aktualizaci informací ve Službě a v naší reklamě na jiných webových stránkách. Výslovně souhlasíte s tím, že jakákoli taková nabídka produktu nebo služby nepředstavuje právní nabídku, která by mohla mít právní důsledky.

Nemůžeme zaručit a nezaručujeme přesnost ani úplnost jakýchkoli informací, včetně cen, obrázků produktů, specifikací, dostupnosti a služeb. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo aktualizovat informace a opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí bez předchozího upozornění. Oddílem "Dostupnost, chyby a nepřesnosti" nejsou dotčena stávající zákonná práva.

Soutěže, loterie a propagační akce

Jakékoli soutěže, loterie nebo jiné propagační akce (souhrnně "propagační akce") zpřístupněné prostřednictvím služby se mohou řídit pravidly, která jsou oddělena od těchto podmínek. Pokud se účastníte jakýchkoli propagačních akcí, prostudujte si příslušná pravidla a také naše Zásady ochrany osobních údajů. Pokud jsou pravidla akce v rozporu s těmito Podmínkami, platí pravidla akce. Podmínky jakýchkoli jiných "Akcí" jsou nezávislé na této smlouvě.

Obsah

Naše služba vám umožňuje zveřejňovat, odkazovat, ukládat, sdílet a jinak zpřístupňovat určité informace, text, grafiku, videa nebo jiný materiál ("obsah"). Za Obsah, který zveřejníte ve Službě, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti a vhodnosti, nesete odpovědnost.

Zveřejněním Obsahu ve Službě nám udělujete právo a licenci k používání, úpravám, předvádění, zobrazování, reprodukci a šíření takového Obsahu ve Službě a jejím prostřednictvím. Zachováváte si veškerá práva k jakémukoli Obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte ve Službě nebo jejím prostřednictvím, a jste odpovědní za ochranu těchto práv.

Prohlašujete a zaručujete, že: (i) Obsah je váš (vlastníte jej) nebo máte právo jej používat a udělit nám práva a licenci, jak je stanoveno v těchto Podmínkách, a (ii) zveřejněním vašeho Obsahu ve Službě nebo jejím prostřednictvím neporušujete práva na soukromí, práva na publicitu, autorská práva, smluvní práva nebo jakákoli jiná práva jakékoli osoby.

Účty

Když si u nás vytvoříte účet, musíte nám poskytnout přesné, úplné a vždy aktuální informace. Pokud tak neučiníte, jedná se o porušení podmínek, které může mít za následek okamžité zrušení vašeho účtu v naší službě.

Jste zodpovědní za ochranu hesla, které používáte pro přístup ke službě, a za veškeré činnosti nebo akce pod vaším heslem, ať už je vaše heslo u naší služby nebo u služby třetí strany.

Souhlasíte s tím, že své heslo neprozradíte žádné třetí straně. Jakmile se dozvíte o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho účtu, musíte nás o tom neprodleně informovat.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah (s výjimkou obsahu poskytnutého uživateli), funkce a vlastnosti jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti AINTEROL CARGO CO LTD a jejích poskytovatelů licence. Služba je chráněna autorským právem, ochrannou známkou a dalšími zákony Spojeného království i jiných zemí. Naše ochranné známky a obchodní značka nesmí být použity v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou bez předchozího písemného souhlasu společnosti AINTERGO CARGO. AINTEROL CARGO CO LTD.

Když nahrajete obsah, udělujete společnosti AINTEROL CARGO CO LTD celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci (s právem udělit podlicenci) k používání, reprodukci, distribuci, přípravě odvozených děl, zobrazování a předvádění tohoto obsahu v souvislosti s poskytováním Služby a jinak v souvislosti s poskytováním Služby a činností společnosti AINTEROL CARGO CO LTD.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností AINTEROL CARGO CO LTD.

Společnost AINTEROL CARGO CO LTD nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost AINTEROL CARGO CO LTD nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na takových webových stránkách nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Váš účet můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i v případě, že porušíte podmínky.

Po ukončení okamžitě zaniká vaše právo používat službu. Pokud si přejete ukončit svůj účet, můžete jednoduše přestat Službu používat.

Všechna ustanovení Podmínek, která by měla ze své podstaty zůstat v platnosti i po ukončení, zůstávají v platnosti i po ukončení, mimo jiné včetně ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete bránit společnost AINTEROL CARGO CO LTD a její nabyvatele licence a poskytovatele licencí a jejich zaměstnance, dodavatele, zástupce, vedoucí pracovníky a ředitele, a že jimposkytnete odškodnění za veškeré nároky, škody, závazky, ztráty, povinnosti, náklady nebo dluhy a výdaje (mimo jiné včetně poplatků za právní zastoupení), které vzniknou v důsledku a) vašeho používání Služby a přístupu k ní vámi nebo jakoukoli osobou používající váš účet a heslo; b) porušení těchto Podmínek nebo c) obsahu zveřejněného ve Službě.

Omezení odpovědnosti

SpolečnostAINTEROL CARGO CO LTD, ani její ředitelé, zaměstnanci, partneři, zástupci, dodavatelé nebo přidružené společnosti vžádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo sankčně nahrazované škody, mimo jiné včetně ztráty zisku, dat, užití, dobré pověsti nebo jiných nehmotných ztrát, které vzniknou v důsledku (i) vašeho přístupu ke Službě, jejího používání nebo nemožnosti přístupu k ní nebo jejího používání; (ii) jakéhokoli chování nebo obsahu jakékoli třetí strany ve Službě; (iii) jakéhokoli obsahu získaného ze Služby; a (iv) neoprávněného přístupu, použití nebo změny vašich přenosů nebo obsahu, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné právní teorie, bez ohledu na to, zda jsme byli o možnosti takové škody informováni, a to i v případě, že se zjistí, že nápravné opatření uvedené v tomto dokumentu nesplnilo svůj základní účel.

Zřeknutí se odpovědnosti

Službu používáte na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována tak, jak je a jak je k dispozici. Služba je poskytována bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv nebo průběhu plnění.

Společnost AINTEROL CARGO CO LTD, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a poskytovatelé licencí nezaručují, že a) služba bude fungovat bez přerušení, bezpečně nebo bude dostupná v určitém čase nebo na určitém místě; b) budou opraveny jakékoli chyby nebo závady; c) služba neobsahuje viry nebo jiné škodlivé součásti; nebo d) výsledky používání služby budou splňovat vaše požadavky.

Výjimky

Anižby byla omezena obecnost výše uvedeného a bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení těchto podmínek , společnostAINTEROL CARGO CO LTD nebude za žádných okolností nikdy odpovídat vám ani žádné jiné osobě za jakoukoli nepřímou, náhodnou, následnou, zvláštní, sankční nebo exemplární ztrátu nebo škodu vyplývající z vašeho používání Služby, těchto podmínek, předmětu těchto podmínek, ukončení platnosti těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, včetně mimo jiné újmy na zdraví, ztráty dat, obchodu, trhů, úspor, příjmů, zisků, užití, produkce, pověsti nebo dobrého jména, předpokládané nebo jiné, nebo ekonomické ztráty, a to na základě jakékoli teorie odpovědnosti (ať už smluvní, deliktní, přísné odpovědnosti nebo jakékoli jiné teorie nebo teorie práva či spravedlnosti), bez ohledu na jakoukoli nedbalost nebo jiné zavinění nebo protiprávní jednání (včetně, ale bez omezení, hrubé nedbalosti a zásadního porušení) ze strany společnostiAINTEROL CARGO CO LTD nebo jakékoli osoby, za kterou společnost AINTEROL CARGO CO LTD odpovídá, a to i v případě, že společnost AINTEROL CARGO CO LTD byla upozorněna na možnost vzniku takové ztráty nebo škody.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Delaware ve Spojených státech amerických bez ohledu na kolizní ustanovení.

Pokud nebudeme vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek, nebude to považováno za vzdání se těchto práv. Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek soudem shledáno neplatným nebo nevymahatelným, zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi ohledně naší Služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které jsme mezi sebou mohli ohledně Služby uzavřít.

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoli upravit nebo nahradit dle vlastního uvážení. Pokud se jedná o podstatnou změnu, budeme se snažit poskytnout alespoň 30denní upozornění předtím, než nové podmínky vstoupí v platnost. Co se považuje za podstatnou změnu, bude určeno podle našeho uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo jejím používáním po nabytí účinnosti těchto změn souhlasíte s tím, že se budete řídit revidovanými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, musíte službu přestat používat.

Zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie. Souhlasíte s tím, že jsou součástí těchto podmínek. Než začnete službu používat, musíte si přečíst naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás.

  • E-mailem: dataprotectionofficer@ainterol.eu
  • Navštívením této stránky na našich webových stránkách: https://ainterol.eu/contact-us.
čeština
čeština